علت اعتیاد چیست؟

علت اعتیاد چیست؟:عامل زیادی با همکاری یکدیگر منجر به روی آوردن به اعتیاد در یک شخص می شود.


*اگر روی آوردن اعتیاد را در فرزند خود حس کردیم باید چه روشی را انجام دهید؟

*عوامل اصلی روی آوردن به اعتیاد در میان جوانان چه می باشد؟

*به چه صورت باید با یک شخص معتاد رفتار کرد؟

روی آوردن به اعتیاد

اکثر خانواده هایی که یک بیمار معتاد را دارا می باشند در هر ساعت در روز با مسئله های متفاوتی


گرفتار می باشند.


بیماری که به شیشه اعتیاد دارد امکان دارد عصبانی شود ، و والدین یا همسر خود را مورد تهدید قرار


می دهند.


بیمار معتاد بعد از ترک احتیاج به روحیات بهتر و هزاران مسئله دیگر دارد.


یک مشاوره خوب حتی به صورت تلفنی می تواند برای آنها راهنمایی دهنده باشد.


*آیا معتادهایی که به شیشه گرایش دارند ، خودشان می فهمند به توهم دچار شده اند؟


*شوهرم به تریاک معتاد می باشد اما مدتی می باشد که به او مشکوکم ، تصور می کنم که به هرویین


هم گرایش دارد. ولی خود او انکار می کند ، به چه صورت می توانم آگاه شوم؟

منبع: مرکز مشاوره ستاره ایرانیان-علت اعتیاد چیست؟


/ 0 نظر / 9 بازدید